elmoirfan علم و عرفان
اسلام علیگم

Welcome to the ELMOIRFAN FORUM

You are currently viewing our boards as a guest with limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community Registration is fast and simple!

If you have any problems with the registration process or your account login, please contact on sss_khani@yahoo.com.
become an active part of www.elmoirfan.englishboard.net now!
Regards
Forum Admin
elmoirfan علم و عرفان

علم و عرفان
 
HomeFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 وصايا وسخنان حضرت محمد(ص)

Go down 
AuthorMessage
shazia_rafiqi
Senior Member
Senior Member
avatar

Posts : 272
Points - امتياز : 599
Thanked - ووټ : 11
Join date : 2010-01-24

PostSubject: وصايا وسخنان حضرت محمد(ص)   Sun May 30, 2010 4:40 am

رسول خدا(ص) فرمود:

اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپاشدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهدبود.

اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .

ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .

سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان رادوست ندارد .

دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .

اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .

اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .

دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .

محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .

هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .

کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان وفاکنيد،.

کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .

هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :

چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی .

واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .

هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .

نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .

پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .

پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .

نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .

کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .

زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .

برترين ايمان،صبروګذشت است .

حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .

برترين عمل نيت راستين است .

کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .

فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.

نان راګرامی بشماريد .

امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.

کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .

خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه صبرزيبای بخش .

حق با حقدار است .

رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست .

رسول خدا(ص) فرمود:
اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپا
شدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهد بود .
ــ اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .
ــ ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .
ــ سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان
رادوست ندارد .
ــ دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .
ــ اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .
ــ اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .
ــ دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .
ــ محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .
ــ هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .
ــ کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان
وفاکنيد،.
ــ کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .
ــ هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :
ــ چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی .
واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .
ــ هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .
ــ نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .
ــ پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .
ــ پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .
ــ نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .
ــ کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .
ــ زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .
ــ برترين ايمان،صبروګذشت است .
ــ حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .
ــ برترين عمل نيت راستين است .
ــ کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .
ــ فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.
ــ نان راګرامی بشماريد .
ــ امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.
ــ کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .
ــ خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه
صبرزيبای بخش .
ــ حق با حقدار است .
ــ رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست .
ــ شخص با خيشاوندانش توانمند(وپشت ګرم) است .
ــ خداوندمتعال روزقيامت کسانی راکه مردم رادردنيا آزارمی رسانند،عذاب خواهد نمود .
ــ خداوند زيبا ست،زيبايی رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال همان ګونه که درد را پديد آورده،دوارانيزآفريده است،پس به درمان ومعالجه اقدام کنيد .
ــ خداوندمتعال بخشاينده است وبخشيدن رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال هر دل اندوهګينی رادوست می دارد .
ــ پاکترين چيزی که می خوريد، آن است که ازدست آوردشما باشد .
ــ مرګ وحشت است .
ــ اخلاق نيک ــ چنانکه خورشيدسرماراازبين می برد ــ ګنا ْ راازميان برمی دارد .
ــ بدمنزلت ترين مردم درروزقيامت درنزدخداوندکسی است که مردم ازشراوهراسانند .
ــ اطاعت (ازديګران تنها) درکارهای نيک است .
ــ شمادرروزقيامت به نامهای خودونامهای پدرانتان فراخوانده می شويد،پس نامهای نيک برګزينيد .
ــ يکی ازموارداسراف آن است که هرچه راکه بخواهی بخوری .
ــ ستمګران ويارانشان در آتش جهنم خواهندبود .
ــ ازاختلاف انداختن درميان دوکس بپرهيزيد،چراکه آن کشنده است .
ــ ازخواسته های نفسانی پروابداريد،چراکه خواسته های نفسانی آدمی راکروکورمی کند .
ــ ايمان دونيمه است،يک نيمه اش در بردباری ونيمۀ ديګرش در شکر است .
ــ چه بد بنده ای است آدم بد اخلاق وبدکاره .
ــ ساده پوشی ازايمان است .
ــ کسی که به فرزندش نيکی کند،چنان است که به پدرش نيکی کرده است .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ تاجرراستکردار امانتدارباپيامبران وصديقان وشهيدان خواهد بود .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ به همديګر هديه دهيد، تادوستی تان افزون ګرددوهجرت کنيد تا
برای فرزندانتان سربلندی به بارآوريد،وازلغزشهای بزرګان درګذريد.
ــ درصدد دوستی برآمدن بامردم يک نيمۀ عقل است .
ــ صدقه دهيد که صدقه مال رابيشترمی افزايد،وصدقه دهيد،خداوند
شما راموردبخشايش قراردهد .
ــ چه آن کس راکه بشناسی يانشناسی ،غذايش بده وبراوسلام ګوی .
ــ ازهمسايۀ بد به خداوند پناه جوييد .
ــ از سختی بلاودريافت بدبختی وبدی قضا وسرزنش دشمنان به
خداوند پنا ْ بريد .
ــ به همديګر به عنوان هديه خوراک بدهيد،چراکه اين کارموجب توسعۀ
روزی شما می شود .
ــ به همديګرهديه دهيد،تايکديګررادوست بداريد،به همديګر هديه
بدهيد،زيراهديه کينه ها را ازميان برمی داريد .
ــ دلهابردوستی کسی که به آنهانيکی کنند،آفريده شده اند .
ــ ايمانتان رالحظه به لحظه تازه کنيدو((لا اله الاالله )) رابسيار بګوييد .
ــ پاداش بی نياز ازجانب نيازمند،خيرخواهی ودعا است .
ــ بهشت به هرکس ازشما ازبندکفشش نزديکتراست ،دوزخ نيز چنين است .
ــ دوست داشتن دنياسرچشمۀ هر ګنا ديګری است .
ــ ګشاده رويی کينه راازبين می برد .
ــ حسن خلق وحسن همسايګی دنيا را آبادمی کنند .
ــ حياازايمان و(صاحب )ايمان دربهشت است وبدزبانی ازجفاوجفا (کار)دردوزخ است .
ــ دوخصلت است که بلا ترازآنها هيچ نيکی وجودندارد: ايمان به خداوندوسودبخش
بودن برای بندګان خدا . ودوخصلت است که بلاتر ازآنها هيچ بدی وجود ندارد :
شرک آوردن به خداوند وزيان رساندن به بندګان خدا .
ــ اخلاق حفاظ دين است .
ــ بهترين ياران درنزدخداوند،بهترين آنهابرای همراه خوداست وبهترين همسايګان
کسانی هستندکه درحق همسايه اش بهترباشند .
ــ بهترين شما،بهترينتان نسبت به خانواده اش است ،ومن بهترين شما نسبت به خانواده هستم .
ــ بهترين شماکسی است که (به نيازمندان) غذابدهدوسلام راآشکارګويدودرحالی که مردم
خوابيده اند،نمازګزراد .
ــ بهترين شماکسی است که به خيرش اميدمی رودوازشرش (مردم)درامانند .
ــ بهترين چيزی که به دل افګنده شده،يقين است .
ــ بهترين مجالس ،فراخترين آنهاست .

رسول خدا(ص) فرمود:
اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپا شدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهد بود .
ــ اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .
ــ ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .
ــ سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان رادوست ندارد .
ــ دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .
ــ اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .
ــ اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .
ــ دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .
ــ محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .
ــ هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .
ــ کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان وفاکنيد،.
ــ کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .
ــ هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :
ــ چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی . واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .
ــ هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .
ــ نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .
ــ پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .
ــ پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .
ــ نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .
ــ کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .
ــ زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .
ــ برترين ايمان،صبروګذشت است .
ــ حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .
ــ برترين عمل نيت راستين است .
ــ کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .
ــ فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.
ــ نان راګرامی بشماريد .
ــ امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.
ــ کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .
ــ خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه صبرزيبای بخش .
ــ حق با حقدار است .
ــ رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست .
ــ شخص با خيشاوندانش توانمند(وپشت ګرم) است .
ــ خداوندمتعال روزقيامت کسانی راکه مردم رادردنيا آزارمی رسانند،عذاب خواهد نمود .
ــ خداوند زيبا ست،زيبايی رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال همان ګونه که درد را پديد آورده،دوارانيزآفريده است،پس به درمان ومعالجه اقدام کنيد .
ــ خداوندمتعال بخشاينده است وبخشيدن رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال هر دل اندوهګينی رادوست می دارد .
ــ پاکترين چيزی که می خوريد، آن است که ازدست آوردشما باشد .
ــ مرګ وحشت است .
ــ اخلاق نيک ــ چنانکه خورشيدسرماراازبين می برد ــ ګنا ْ راازميان برمی دارد .
ــ بدمنزلت ترين مردم درروزقيامت درنزدخداوندکسی است که مردم ازشراوهراسانند .
ــ اطاعت (ازديګران تنها) درکارهای نيک است .
ــ شمادرروزقيامت به نامهای خودونامهای پدرانتان فراخوانده می شويد،پس نامهای نيک برګزينيد .
ــ يکی ازموارداسراف آن است که هرچه راکه بخواهی بخوری .
ــ ستمګران ويارانشان در آتش جهنم خواهندبود .
ــ ازاختلاف انداختن درميان دوکس بپرهيزيد،چراکه آن کشنده است .
ــ ازخواسته های نفسانی پروابداريد،چراکه خواسته های نفسانی آدمی راکروکورمی کند .
ــ ايمان دونيمه است،يک نيمه اش در بردباری ونيمۀ ديګرش در شکر است .
ــ چه بد بنده ای است آدم بد اخلاق وبدکاره .
ــ ساده پوشی ازايمان است .
ــ کسی که به فرزندش نيکی کند،چنان است که به پدرش نيکی کرده است .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ تاجرراستکردار امانتدارباپيامبران وصديقان وشهيدان خواهد بود .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ به همديګر هديه دهيد، تادوستی تان افزون ګرددوهجرت کنيد تابرای فرزندانتان سربلندی به بارآوريد،وازلغزشهای بزرګان درګذريد.
ــ درصدد دوستی برآمدن بامردم يک نيمۀ عقل است .
ــ صدقه دهيد که صدقه مال رابيشترمی افزايد،وصدقه دهيد،خداوند شما راموردبخشايش قراردهد .
ــ چه آن کس راکه بشناسی يانشناسی ،غذايش بده وبراوسلام ګوی .
ــ ازهمسايۀ بد به خداوند پناه جوييد .
ــ از سختی بلاودريافت بدبختی وبدی قضا وسرزنش دشمنان به خداوند پنا ْ بريد .
ــ به همديګر به عنوان هديه خوراک بدهيد،چراکه اين کارموجب توسعۀ روزی شما می شود .
ــ به همديګرهديه دهيد،تايکديګررادوست بداريد،به همديګر هديه بدهيد،زيراهديه کينه ها را ازميان برمی داريد .
ــ دلهابردوستی کسی که به آنهانيکی کنند،آفريده شده اند .
ــ ايمانتان رالحظه به لحظه تازه کنيدو((لا اله الاالله )) رابسيار بګوييد .
ــ پاداش بی نياز ازجانب نيازمند،خيرخواهی ودعا است .
ــ بهشت به هرکس ازشما ازبندکفشش نزديکتراست ،دوزخ نيز چنين است .
ــ دوست داشتن دنياسرچشمۀ هر ګنا ديګری است .
ــ ګشاده رويی کينه راازبين می برد .
ــ حسن خلق وحسن همسايګی دنيا را آبادمی کنند .
ــ حياازايمان و(صاحب )ايمان دربهشت است وبدزبانی ازجفاوجفا (کار)دردوزخ است .
ــ دوخصلت است که بلا ترازآنها هيچ نيکی وجودندارد: ايمان به خداوندوسودبخش بودن برای بندګان خدا . ودوخصلت است که بلاتر ازآنها هيچ بدی وجود ندارد :

شرک آوردن به خداوند وزيان رساندن به بندګان خدا .
ــ اخلاق حفاظ دين است .
ــ بهترين ياران درنزدخداوند،بهترين آنهابرای همراه خوداست وبهترين همسايګان کسانی هستندکه درحق همسايه اش بهترباشند .
ــ بهترين شما،بهترينتان نسبت به خانواده اش است ،ومن بهترين شما نسبت به خانواده هستم .
ــ بهترين شماکسی است که (به نيازمندان) غذابدهدوسلام راآشکارګويدودرحالی که مردم
خوابيده اند،نمازګزراد .
ــ بهترين شماکسی است که به خيرش اميدمی رودوازشرش (مردم)درامانند .
ــ بهترين چيزی که به دل افګنده شده،يقين است .
ــ بهترين مجالس ،فراخترين آنهاست .
ــ بهترين مسلمانان کسانی هستندکه ديګرمسلمانان از زبان ودست اوايمن باشند .
ــ بهترازخير،بخشندهء خير وبدترازشر،کنندهء آن است .
ــ بهترين مردم سودبخش ترين آنهابرای مردم است .
ــ بهترين ازدواج ،راحت ترين آن است .
ــ رهنماسوی نيکی همچون انجام دهندهء آن است .
ــ خداوندرحمان بربخشايشګران ،رحم می آورد،برآنان که درزمينند،رحم آوريدتا
خداوند درآسمان برشمارحم آورد.
ــ سرلوحهء حکمت ترس ازخداست .
ــ رشوه دهنده ورشوه خورنده درآتش جهنم خواهندبود .
ــ شخص برآيين دوست خوداست،پس بايدهرکدام ازشمابنګردکه باچه کسی دوستی می کند .
ــ خداوندبنده ای راببخشايدکه حق بګويدياسکوت اختيارکند.
ــ خداوندببخشدآن بنده ای راکه چون معامله کندروا داراست وچون پرداخت کند،روا داراست وچون دريافت داردبا رواداری دريافت می دارد .
ــ خداوندببخشد،بنده ای راکه سخن بګويدوبهره ای رساند ياسکوت اختيارکندوايمن بماند .
ــ خداوندپدرومادری راکه فرزندشان راجهت نيکی کردن بديشان مدد رسانند،موردبخشايش قراردهد .
ــ کارهای نيک ازسرنوشت بدبازمی دارد.
ــ مهمانی سه روزاست،آنچه بيشترازآن باشد،صدقه است .
ــ مهمان دوشب لطف می بيند،چون شب سوم فرارسد،ازافرادخانواده است،هرآنچه بيايد،می خورد .
ــ فرمانبرداری در(کارهای) نيک است .
ــ هرګاه چهارخصلت درغذافراهم آيد،کامل است :هرګاه حلال باشدودستان بسياری سوی آن
درازشوند ودرآغازش نام خداوند،برده شود،ودرآخرش سپاس خداوند ــ عزوجل ــ ګفته شود .
ــ بدترين چوپانان سختګيران هستند.
ــ بدترين خوردنيها،خوردنِ مال يتيم ازروی ستم است .
ــ صبرپوششی دربرابرناراحتی ها وياوری دربرابرګرفتاريهااست .
ــ شکيبايی به وقت آسيب ديدن بهتر است .
ــ قرص نانتان راکوچک ګيريد،زيرهرقرص نانی برکتی دارد.
ــ درطلب روزی حلال بودن برهرمسلمانی واجب است .
ادامه دارد.......
Back to top Go down
 
وصايا وسخنان حضرت محمد(ص)
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
elmoirfan علم و عرفان :: Languages :: Dari - دری-
Jump to: